Bình hoa Pha Lê & ý nghĩa tốt lành trong Phong thủy Phong thủy học cho rằng pha lê là biểu tượng đem lại nhiều điềm tốt lành, nó có ý nghĩa mang lại